Op 28 april 2022 maakte het kabinet de eerste plannen voor de aanpassing van de belastingheffing in box 3 bekend. In een brief aan de Tweede Kamer presenteerde de staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, ook de te nemen stappen waarmee eerdere bezwaarmakers gecompenseerd zullen worden. Dit alles als gevolg van het arrest van de Hoge Raad op 24 december 2021.

 

Overbruggingswet Box 3
Het kabinet wil voor de belastingjaren 2023 en 2024 een overbruggingswet implementeren. Deze wetgeving zal het huidige box 3-stelsel vervangen met een zogenaamde forfaitaire spaarvariant. De wet zal een onderdeel worden van Belastingplan 2023 en wordt samen met andere plannen op Prinsjesdag 2022 aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

Forfaitaire spaarvariant
In deze forfaitaire spaarvariant wil het kabinet gaan werken met drie forfaits voor het belasten van vermogen in box 3:

 1. Rente op spaargeld wordt belast op basis van de actuele spaarrente (nu dus rond 0%)
 2. Renteaftrek voor schulden zal uitgevoerd worden op basis van de actuele hypotheekrente
 3. Overige beleggingen zullen (net als nu) belast worden op basis van meerjarig gemiddeld rendement

Deze variant kent een groot verschil met de huidige situatie van belastingheffing in box 3. In de huidige situatie gaat de overheid ervan uit dat naarmate het vermogen in box 3 hoger is, een steeds groter deel van dat vermogen belegd wordt. Hier wordt een fictief rendement aan gekoppeld en belast. Dit gebeurt dus ook als dat vermogen niet belegd is en bijvoorbeeld volledig uit spaargeld bestaat.

Voordelen van deze variant zijn volgens het kabinet dat spaargeld als apart vermogen belast wordt en niet als onderdeel van een beleggingsportefeuille. Daarnaast wordt voorkomen dat beleggers die over meerdere jaren een goed rendement hebben behaald, in slechte jaren geld terug krijgen.

Definitieve wet
Het voornemen van het kabinet is om vanaf 2025 een definitieve wet in te voeren waarbij de belasting geheven zal worden over het werkelijke rendement in box 3 over alle vermogenscomponenten. Om dit te kunnen realiseren zullen zowel de Belastingdienst als financiële dienstverleners nog stevig door moeten werken met het aanpassen en afstemmen van administratieve systemen.

Rechtsherstel voor bezwaarmakers
Het kabinet heeft besloten om de forfaitaire variant ook toe te passen bij de compensatie van de bezwaarmakers die hun gelijk vinden in het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021.

In voorgaande jaren hebben circa 60.000 mensen bezwaar gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017 tot en met 2020. Het kabinet heeft besloten dat deze mensen vóór 4 augustus 2022 rechtsherstel ontvangen. Hierbij zullen voornamelijk mensen met spaargeld geld terug krijgen.

Dit rechtsherstel zal ook gelden voor nog niet vastgestelde of opgelegde aanslagen box 3 (dit geldt ook voor de belastingjaren 2020 en 2021). Het zal gefaseerd uitgevoerd worden vanaf augustus 2022.

Rechtsherstel voor mensen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt
Dan is er nog een groep mensen die hiervoor volgens het arrest van de Hoge Raad in aanmerking komen, maar die niet op tijd bezwaar maakten. Het kabinet heeft besloten om nog even te wachten met een besluit over deze groep.

Voor het eventuele rechtsherstel van deze groep wacht het kabinet op een uitspraak van de Hoge Raad in een andere box 3-procedure. Deze uitspraak wordt in het najaar van 2022 verwacht. Na bekendmaking van het oordeel van de Hoge Raad in dit arrest, zal het kabinet voor het einde van 2022 een besluit nemen over de definitieve groep die in aanmerking komt voor rechtsherstel.

Belastingplichtigen box 3 over 2021
Het genoemde rechtsherstel geldt ook voor mensen die belasting moeten betalen in box 3 over belastingjaar 2021. Deze mensen worden automatisch door de overheid geïnformeerd hoe dit herstel uitgevoerd zal worden. Ook krijgen zij de mogelijkheid om in september 2022 digitaal wijzigingen uit te voeren in de gedane aangifte over 2021. Het gaat hierbij dan vooral om de toebedeling van vermogensbestanddelen in box 3 aan fiscale partners.

Conclusie
Op de korte termijn hebben de voornemens van het kabinet een beperkte invloed, het komt er op neer dat je door de belastingdienst automatisch wordt geïnformeerd en gecompenseerd. Zodra de definitieve plannen zichtbaar worden, dan zullen wij deze uiteraard in de financiële planningen gaan verwerken.

Wit u hier meer over weten? Neem gerust contact met me op via 020-5312090 of martin@eenhoorn.nl.

We willen graag geloven dat we vooruitgang boeken als het om gender gelijkheid gaat. Maar hoe dichtbij zijn we nu eigenlijk wat dat betreft in financiën. Bestaat financiële gelijkheid eigenlijk wel?

Een black swan gebeurtenis
Er is wellicht een black swan nodig om de noodzaak van onafhankelijkheid voor vrouwen te benadrukken. Een black swan, naar het Nederlands vertaald: zwarte zwaan, is een term bedacht door hedgefundmanager Nassim Nicholas Taleb. Het fenomeen is gebaseerd op gebeurtenissen die niet te voorspellen zijn.

Tot in de negentiende eeuw werd namelijk gedacht dat er alleen witte zwanen bestonden. Plotseling bleken er in Australië ook zwarte zwanen te leven. Dit was een gebeurtenis waar niemand rekening mee had gehouden. De term symboliseert de nutteloosheid van voorspellingen op basis van eerdere ervaringen. Enkele voorbeelden van een black swan zijn: de opkomst van het internet, grote terroristische aanslagen als 9/11 en de kredietcrisis.

Vooruitgang is geboekt door ons vrouwen het recht om te stemmen te geven en nog later de mogelijkheden om onze carrière op te bouwen. De COVID-19 pandemie heeft nu echter benadrukt dat het bittere noodzaak is voor vrouwen om financiele onafhankelijkheid, veiligheid en bewustzijn op te bouwen. Eén op de 6 vrouwen is werkzaam in de zwaarst getroffen sectoren van onze samenleving. Denk hierbij aan toerisme, hospitality en de detailhandel. Veel vrouwen verloren hun baan aan het begin van de pandemie gevolgd door vele mannen die afhankelijk waren van de internationale handel en daardoor ook thuis kwamen te zitten. Door de pandemie hebben veel vrouwen hun financiën onder de loep moeten leggen. Financiële gender gelijkheid kan niet vroeg genoeg ontstaan.

Vroeger waren de financiën de verantwoordelijkheid van de man en zorgden de vrouwen voor het huishouden en de kinderen. Daardoor hadden we weinig te maken met financiële planning. Hoe is dat nu in 2022?

Het financiële aanbod is weliswaar genderneutraal maar is vaak nog gericht op mannen. Vrouwen krijgen vaak te maken met financiële uitdagingen. Daarom hebben vrouwen een op maat gemaakt financieel plan nodig; gericht op wensen en behoeften. Uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde financiële doelen: financiële veiligheid voor onszelf en de mensen van wie we houden, voor nu en ook voor later.

5 tips voor vrouwen en financieel advies:

1. Carrière
Veel vrouwen in de leeftijd van 30 tot 40 jaar zoeken bewust naar een functie die flexibiliteit biedt om naast werk ook voor kinderen of familieleden te kunnen zorgen. Parttime werk verdient minder dan fulltime. Er zijn ook vrouwen die besluiten om een aantal jaar helemaal niet te werken, het zogenaamde gat in het CV. Covid heeft de situatie verscherpt: de scholen die sluiten en ziekenhuizen die vol lagen. Hierdoor ontstond er een situatie waar veel aandacht naar kinderen en familie ging.

Onderzoek wijst uit dat vrouwen driemaal meer de verantwoordelijkheid voor huiswerkondersteuning en verzorging namen. Met als gevolg dat deze vrouwen minder uren konden werken. Hierdoor ontstond ook een gat in hun carrière met een negatief resultaat in sparen en het bereiken van financiële doelen.

Advies: houd er met het maken van een financieel plan rekening mee dat je wellicht een tijdje minder verdient.

 

2. Pensioen
Hoe meer geld je hebt, hoe meer je kunt investeren. Helaas verdienen vrouwen over het algemeen nog steeds minder dan mannen. Miljoenen vrouwen over de hele wereld worden onderbetaald. Vrouwen bereiken gemiddeld op 44-jarige leeftijd de top van hun salaris terwijl mannen zo nog tien jaar doorgaan. Vrouwen zijn daarentegen wel geneigd om een hoger percentage van hun salaris te sparen. Eenmaal met pensioen geven vrouwen meer uit aan medicijnen, omdat zij als sterk geslacht ouder wordt dan mannen. Eigenlijk zouden vrouwen dus meer moeten opbouwen voor haar oude dag. In 2019 ontvingen vrouwen van 65+ gemiddeld 29% minder pensioen dan mannen.

Advies: werk samen met je financieel adviseur aan een plan dat gericht is op jouw individuele behoeften. Denk aan je toekomst als het gaat om de tijd die je wil besteden en het geld dat je daarvoor nodig hebt. Houd hierbij rekening met de ‘wat als’ scenario’s

 

3. Plannen en doelen
Iedereen kan de fout maken om aannames te maken gebaseerd op sociale verwachtingen in plaats van realistische cijfers. Er wordt onder andere veronderstelt dat vrouwen tijd willen vrij maken voor het moederschap of dat vrouwen geen kennis van financiële zaken hebben. Dit geldt niet voor iedereen. Kijk daarom naar je eigen toekomst en bespreek dit met je adviseur.

 Advies: wees duidelijk over je toekomstplannen en laat jezelf niet in een hokje plaatsen. Ga voor een financieel plan dat in lijn is met jouw prioriteiten en financiële doelen.

 

4. Wees niet bang om advies in te winnen
Het is statistisch bewezen dat vrouwen het moelijker vinden om financiële zekerheid in te winnen en vermogen te laten groeien. Hier zijn diverse factoren debet aan. Eén daarvan is ons niveau van vertrouwen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen over het algemeen minder vertrouwen hebben in hun investeringen en de kennis om te zorgen voor spaartegoeden. Het goede nieuws is: ons vertrouwen neemt toe naarmate we ouder worden. Toch roepen vrouwen minder snel hulp in van een financieel expert. Enkele vinden het geld niet waard, anderen denken dat ze niet vermogend genoeg zijn. Sommige vrouwen zijn angstig om te beleggen en zweren bij zoveel mogelijk liquide middelen op de bank; om onverwachte uitgaven op te kunnen vangen. Het blijft bewezen dat beleggers hun financiële doelen eerder behalen met professionele hulp. Het is zeker in je voordeel om een beroep te doen op de hulp van een ervaren adviseur.

Advies: zoek een financieel adviseur waar je vertrouwen in hebt. Het financieel adviestraject is een langdurige relatie. Het kan geen kwaad om contact op te nemen met een aantal adviseurs om te vergelijken en de beste keuze te maken.

 

5. Samenwerken met een financieel adviseur
Vrouwen laten vaak financieel advies over aan een partner of familielid, met als resultaat dat zij minder op de hoogte zijn van het type investering en de strategie. Dat kan gevaarlijk zijn als je in de situatie komt waarin je opeens de financiën moet regelen, zoals bij een overlijden of een scheiding. In de combinatie met de stress die je dan ervaart is het lastig om belangrijke financiële beslissingen te nemen en al helemaal als je geen direct contact hebt met de adviseur. Bij een scheiding wordt het extra ingewikkeld wie bij de huidige adviseur blijft en wie op zoek gaat naar een nieuwe. Het is niet altijd handig en in vele gevallen zelfs niet toegestaan als beide partijen dezelfde adviseur in de arm nemen.

Advies: zorg voor een open en gezamenlijke aanpak in jullie financiën als je in een relatie zit. Als je partner de beslissingen neemt, zorg er dan wel voor dat je betrokken blijft. Bezoek de adviseur zoveel mogelijk samen en blijf op de hoogte om je beleggingen te regelen. Neem de leiding over je financiële toekomst als stel, maar ook als individu. Financiële planning is teamwork.

Een aanpak die voor iedereen gelijk is bestaat hier niet. Effectief financieel advies is maatwerk en gaat over de mens niet over het geslacht

Laat de black swan maar zwemmen en focus op zaken waar je invloed op kunt hebben.

Wit u hier meer over weten? Neem gerust contact met me op via 020-5312090 of martin@eenhoorn.nl.

Het zal je niet ontgaan zijn: de laatste maanden is de inflatie in Nederland hard opgelopen. Zo was de inflatie in januari 2021 nog 1,6%, maar aan het eind van dat jaar was deze opgelopen tot wel 5,7% en de kans is aanzienlijk dat deze nog wel even door stijgt. Inflatie meet de algemene toename van de prijs van goederen en diensten. Simpel gezegd betekent dat: hoeveel duurder is je kopje koffie, spijkerbroek of tankbeurt ten opzichte van een jaar geleden? Hoe sterker de prijsstijging, hoe hoger de inflatie.

We noemen dit ook geldontwaarding, omdat je met je geld minder kunt kopen. Je geld wordt dus minder waard. Het doel van de Europese Centrale Bank (ECB) is om de inflatie op 2% te houden. Dit betekent dat elk jaar alles een beetje duurder wordt. Voor de meeste mensen is een prijstoename van 5 cent op een kopje koffie niet zo erg. Het wordt pas vervelend als je dit kopje koffie over 10, 20 of 30 jaar wilt kopen. Dan betekent een inflatie van 2% wel degelijk een forse afname van je koopkracht. Je koopt aanmerkelijk minder met hetzelfde geld.

De waarde van € 100,- is, na een inflatie van 2%, over 10 jaar nog maar € 81,71 waard. Over 20 jaar € 66,76 en over een periode van 30 zelfs nog maar € 54,55

Inflatie wordt daarom ook wel de sluipmoordenaar van je kapitaal genoemd. Je hebt nauwelijks door dat het minder wordt. Dit komt door twee dingen:

 1. Allereerst omdat je geld zichtbaar hetzelfde blijft. Je hoeft de inflatie tenslotte niet te betalen of af te dragen.
 2. Ten tweede merk je het niet snel in je uitgaven. Elk jaar een klein beetje minder valt niet op. Maar na 30 jaar tijd ga je wel richting een halvering van je vermogen.

In december 2021 was de inflatie dus 5,7%. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan de hogere energiekosten. Deze stegen met wel 27%, maar onze voeding werd met 4,6% ook fors duurder. De inflatie is niet voor iedereen hetzelfde. Iemand in een huis met aardwarmte en zonnepanelen heeft minder last van de energiestijging, dan iemand in een oud huis met gaskachels en een gasfornuis. Sommige mensen werken veel vanuit huis en betalen dus nauwelijks vervoerskosten, terwijl iemand die elke dag in de auto stapt de prijsstijgingen wel aan de pomp voelt.

Is inflatie erg?
Centrale banken vinden van niet. Dit komt omdat het tegenovergestelde een stuk vervelender is. Dat is deflatie. Dit houdt in dat je kopje koffie elk jaar goedkoper wordt. Goed nieuws toch? Dat zou je eigenlijk willen zeggen, maar het betekent ook dat je uitgaven gaat uitstellen. Want als je nog even wacht is je nieuwe auto namelijk weer een stuk goedkoper. Omdat producenten toch willen verkopen, maken ze de prijzen nóg lager en zo ontstaat een spiraal die lastig te stoppen is. Daarnaast is het voor de economie desastreus. Inflatie van zo’n 2% wordt dus als gezond gezien voor de economie. Maar als de inflatie een stuk hoger ligt, dan zorgt dat weer voor een andere spiraal: de loonprijsspiraal. Door de oplopende prijzen verwacht je een compensatie van je salaris en de hoge salarissen zorgen voor hogere prijzen.

Wat doe je zelf met inflatie?
Het belangrijkste is: je realiseren dat je geld elk jaar een beetje bederft. Een stukje van je geld dat je nu hebt kun je over een jaar niet meer gebruiken. Als je het geld in de toekomst nodig hebt, moet je dus zorgen dat het in stand blijft of misschien zelfs groeit. Vaak is sparen dan niet voldoende en is meer risico nodig. Beleggen is vaak een belangrijke oplossing voor de meeste mensen om hun vermogen niet te veel te laten krimpen. Mijn rol als adviseur is om jou te helpen bij de juiste keuzes. Want iedereen heeft een eigen persoonlijke financiële situatie en daar hoort advies op maatwerk bij. Samen streven we naar #frijer; financiële rust is je emotionele rust.

De 72-regel
Een leuke (als je net als ik van cijfers houdt ;-) vuistregel is de 72 regel. Wanneer je 72 deelt door bijv. 2% (in dit geval inflatie), dan krijg je 36. In 36 jaar halveert de waarde van het geld. Stel dat je rekent met 3% inflatie, dan halveert het geld in 72/3 = 24 jaar.

Andersom kun je ‘m ook gebruiken, stel je hebt een belegging waar je (even makkelijk rekenen) ieder jaar 7,2% rendement over behaalt, dan is de waarde na 72/7,2 = 10 jaar verdubbeld. En heb je een rekening met gemiddeld 3% rendement, dan is deze rekening verdubbeld na 72/3 = 24 jaar. Maar…dan hebben het over een nominaal bedrag, want stel dat de inflatie 3% over deze periode bedraagt. Dan is het reële rendement: 3% minus 3% inflatie = 0%. Dus ben je eigenlijk niets opgeschoten. Maar hier ga ik het later nog wel eens over hebben ;-)

Wil je weten wat inflatie voor jou betekent? Neem gerust contact met me op via 020-5312090 of martin@eenhoorn.nl.

In de meeste gesprekken die ik met mijn klanten voer, spreek ik over vermogensopbouw. Hoeveel heeft u nodig? Wanneer? Om vermogen op te bouwen is beleggen vaak een passende oplossing. Waarom? Dat hoef ik u waarschijnlijk niet eens uit te leggen. De redenen om te beleggen kent u inmiddels wel. De ‘lage spaarrente, inflatie en terugtrekkende overheid’ blijven waarschijnlijk als een langspeelplaat hangen in uw hoofd. Heel goed, deze financiële mantra. Maar wat betekent beleggen precies? Hoe komt de prijs van een aandeel tot stand? In dit blog ga ik in op de inhoud.

Wat is een aandeel?
Wanneer u aandelen in je portefeuille hebt, bent u eigenaar van het bedrijf. Het maakt niet uit of u een of meer aandelen heeft, het bedrijf is een beetje van u. Een verschil met een obligatie is makkelijk. Als aandeelhouder bent u eigenaar, als obligatiehouder verstrekt u een lening. In beide gevallen hoort hier risico bij en dat van de aandeelhouder is groter. Dit is groter omdat u als eigenaar alles verliest als een bedrijf failliet gaat, terwijl u als de verstrekker van een lening vaak nog wat geld terugkrijgt via een curator.

Als aandeelhouder heeft u meer invloed dan wanneer u obligatiehouder bent. Als eigenaar mag u meepraten over de koers en stemt u mee met besluiten. Hoe groter uw aandelenbelang, hoe meer invloed u heeft. U heeft meer invloed en loopt meer risico, maar uw opbrengst kan ook groter zijn. Dit komt omdat u meeprofiteert van de winst dat een bedrijf maakt. De uitkering van de winst aan de aandeelhouders heet dividend.

De prijs van een aandeel
Stel u heeft twee aandelen in de portefeuille.

 1. Bedrijf A heeft een beurskoers van 4,- euro.
 2. Bedrijf B heeft een koers van 10,- euro.

Wat is het goedkoopste aandeel?

Op basis van deze informatie is dat niet te zeggen. U weet namelijk niet wat uw opbrengst is.
Misschien keert bedrijf B wel 1% meer winst uit. Dan is het dus interessanter aandeel B te kopen. U ontvangt een hogere opbrengst per aandeel. De prijs hangt dus bijvoorbeeld af van de winst die u verwacht dat het bedrijf maakt.

Een andere manier om naar de prijs te kijken, is door naar de verhouding tussen de prijs en de winst te kijken. Die heet de koers-winstverhouding (K/W). Hoe hoger deze verhouding, hoe duurder het aandeel.

Stel u wilt een winkel overnemen.

Winkel A: verkoopprijs = 100.000 euro. Winst per jaar = 10.000 euro
Winkel B: verkoopprijs = 100.000 euro. Winst per jaar = 20.000 euro

Bij winkel A betaalt u dus nu 10x de jaarwinst om eigenaar te worden. Dit betekent dat alleen op basis van de jaarwinst het 10 jaar duurt voordat u uw investering terug heeft verdiend.

Bij winkel B heeft u al na 5 jaar uw investering terug. Het is dus een interessanter winkel B te kopen. Maar klopt dat wel? Is winkel A misschien toch een betere keuze? Winkel B is namelijk een krantenkiosk en winkel A is een kledingwinkel met een bijzondere collectie. Wie zegt dat de krantenkiosk over een aantal jaar nog bestaat? Het is dus niet zo makkelijk om de beste keuze te maken..

Is een crypto zoals bijvoorbeeld Bitcoin een aandeel?
Nee, want daar komt de prijs alleen tot stand op basis van vraag en aanbod. U krijgt geen winstuitkering (dividend) per jaar. De prijs is dus niet rationeel vast te stellen en dit zorgt voor heftigere schommelingen van de koers.

Lastig?
Als u tot deze zin gekomen bent, dan geef ik u een compliment! Het is namelijk taaie en droge kost.
Maar hoe maakt u nu de beste keuze? Mijn klanten vertel ik altijd dat het belangrijkste is om goed gespreid te beleggen. De reden hiervoor is simpel. Een grote tegenvaller heeft veel impact als u weinig verschillende aandelen bezit en weinig tot geen impact als u er veel verschillende aandelen heeft. Het komt natuurlijk regelmatig voor dat bedrijven minder waard worden. Dit kan door economische ontwikkelingen, innovaties of schandalen zijn. Soms gaat een bedrijf zelfs failliet en dan bent u al uw inleg kwijt. Als u alles belegt in een aandeel, dan bent u dus uw gehele inleg kwijt. Spreidt u uw inleg over 1.000 bedrijven? Dan merkt u nauwelijks iets van een faillissement van één enkel bedrijf.

Een ander voordeel is dat u zelf geen onderzoek hoeft te doen naar de prijs van een aandeel. Heeft een bedrijf toekomst? Is de winst hoog of laag? Moet ik nu in- of uitstappen? Mijn samenwerking met Fondsenplatform zorgt dat we de meeste tijd kunnen steken in uw wensen en doelen. Beleggen wordt dan alleen een middel om dat te bereiken. Het liefst hebben we het over uw leven en niet over uw portefeuille. Beleggen blijft op deze manier saai en dat is alleen maar goed;)

Uiteindelijk is de belangrijkste prijs uw doelvermogen. We werken samen naar een bedrag toe waarmee u uw wensen kunt realiseren. Zo wordt beleggen leuker, relevanter en belangrijker.

Wit u hier meer over weten? Neem gerust contact met me op via 020-5312090 of martin@eenhoorn.nl.

Mijn rol als uw onafhankelijk financieel adviseur is samen met u de beste financiële beslissingen nemen. Per persoon zijn deze beslissingen anders. En dat is logisch, want uw leven is anders dan die van uw buren, vrienden of familie.

Toch zie ik vaak vergelijkbare zaken bij mijn klanten. Zo heeft bijna iedereen een verzekering nodig, sluit bijna iedereen een hypotheek af en bouwen de meeste klanten vermogen op via een beleggingsrekening. Dat laatste is nodig door de lage spaarrente, terugtrekkende overheid en behoefte aan een beter pensioen. Daarom kiezen veel van mijn klanten voor een beleggingsrekening via ons. Maar hoe levert beleggen via zo’n beleggingsrekening een beter resultaat op?

 1. Ratio – Zelf beleggen kost u rendement
  In eerdere blogs schreef ik vaak over het gevaar van emotie bij beslissingen over geld. We zijn allemaal vatbaar voor ons gevoel als het onrustig wordt op de beurzen. Of het nu gaat om een daling of juist een harde stijging. Vaak hebben we dan het gevoel dat we actie moeten ondernemen. Dit gevoel is vaak niet rationeel, maar veelal gebaseerd op emoties angst en hebzucht. Daarom vind ik het verstandig om de beleggingskeuzes uit te besteden aan een partij die objectief naar uw situatie kijkt. Deze partij maakt overwogen keuzes op basis van ratio. Onderzoek van onder andere Vanguard (een grote Amerikaanse vermogensbeheerder) wijst uit dat beleggers die zelf keuzes maken 1% tot 1,5% minder rendement per jaar maken. Vaak komt dit door verkeerde handelingen op het verkeerde moment.
 2. Spreiding – Hoe profiteert u van een Nobelprijswinnaar?
  Spreiding betekent dat specifieke gebeurtenissen weinig tot geen invloed hebben op het rendement. Een voorbeeld is een faillissement van een bedrijf. Stel dat een bedrijf omvalt, dan bent u als belegger uw geld kwijt. Belegt u in meerdere bedrijven, dan wordt uw verlies zoveel kleiner dat het slechts een kleine rimpeling is in het rendement. Een vermogensbeheerder zorgt doorlopend voor de goede spreiding. Door de portefeuille aan te passen en rekening te houden met de onderliggende bewegingsverbanden die er tussen beleggingscategorieën zijn. Dit laatste klinkt lastig en is het ook wel. Gewoon even een aandelenindex kopen en niets meer doen is te simpel. Een betere spreiding is mogelijk, waardoor uw risico acceptabel blijft, maar het resultaat verbetert. Professor Harry Markowitz deed hier jarenlang onderzoek naar en won een Nobelprijs. Door gebruik te maken van zijn efficiënte portefeuilletheorie wordt een portefeuille optimaal gespreid. Hierbij wordt dan rekening gehouden met het bewegingsverband (correlatie) tussen de verschillende beleggingscategorieën.
 1. Discipline – Dit kan u 1,7% extra rendement opleveren
  Een goed beleggingsrendement ontstaat ook door discipline. Met discipline bedoelen we: vasthouden aan uw strategie. Stel u gaat beleggen. Dan moet u een bepaalde beleggingsstrategie kiezen. Gaat u 100% in de aandelen? Of 50% in aandelen en 50% in obligaties? U kiest een beleggingsstrategie op basis van uw persoonlijke en financiële situatie. Hoe lang wilt u beleggen? Wat is uw doel? Hoeveel geld kunt u missen? En welk risico wilt u lopen? In de afbeelding hieronder ziet u een aantal voorbeelden van beleggingsstrategieën. Om ‘discipline’ uit te leggen nemen we de 50/50 beleggingsstrategie als voorbeeld. In het jaar 2020 stegen de beurzen in de eerste 6 weken hard, dus met andere woorden: aandelen stegen. De beleggingsportefeuille groeide daardoor scheef. De portefeuille bestond nu opeens uit 70% aandelen en 30% obligaties. Klinkt positief, goedlopende aandelen, maar dat is het niet. U belegt namelijk niet voor niets in een beleggingsstrategie met 50% aandelen en 50% obligaties. Deze strategie past bij uw situatie. Discipline betekent dus dat een deel aandelen verkocht moeten worden en obligaties gekocht, zodat de portefeuille weer in balans is. Na deze 6 weken kwam er een beurscrash door de coronapandemie. De situatie was nu omgedraaid: aandelen daalden en obligaties stegen. Ook hierna moet de portefeuille weer in balans gebracht worden. Dit in balans brengen van de portefeuille gaat tegen onze natuur in. Want waarom zou je goedlopende aandelen of obligaties verkopen? Een vermogensbeheerder maakt deze strategische keuzes voor u. Dit gedisciplineerd in balans brengen van de portefeuille leverde onze klanten een extra rendement op van 1,7%.

 1. Kosten – Een vermogensplanner kost wat, maar levert ook wat op
  Een vermogensplanner kost u geld. U betaalt namelijk voor het werk dat wij voor u doen. Levert een externe partij dan wel genoeg waarde voor de vergoeding die u hen betaalt? Mijn ervaring is dat dit zeker zo is. Dit komt door een aantal zaken. Allereerst kunnen wij via Fondsenplatform vaak beter aankopen dan de doe-het-zelf belegger. Het is als inkopen als een groothandel. Een vermogensbeheerder krijgt soms dezelfde producten tegen lagere kosten. Daarnaast kiezen wij zoveel mogelijk voor fiscale beleggingsinstellingen (FBI’s). Dit betekent dat u daarmee uw betaalde dividendbelasting kunt terugvragen. Dit is gunstig natuurlijk. Ook kan een vermogensplanner door betere spreiding, discipline en een doordacht, en niet te vergeten: duurzaam, beleggingsbeleid een beter netto rendement behalen dan de index die u zelf zou kunnen kopen. Een laatste voordeel is dat u uw kostbare tijd aan iets anders kunt besteden dan het in de gaten houden van uw beleggingen. Dit is zeker geld waard. Net zoals sommige mensen een schoonmaker inhuren of een financieel adviseur ?
 2. Koers houden – Beleggen is geen doel op zich
  Doordat u via mij bij Fondsenplatform belegt, krijgt uw belegging meer richting. Samen zorgen we ervoor dat uw portefeuille blijft aansluiten op uw situatie. Uw belegging is namelijk altijd onderdeel van een persoonlijk financieel plan. Beleggen is dus geen doel op zich en we zetten het alleen in als het past bij uw situatie. Ik werk alleen samen met productaanbieders die mijn rol daarin erkennen. Dit zorgt dat uw vermogen op de juiste manier wordt opgebouwd en u niet te weinig of juist te veel risico neemt met uw belangrijke vermogen. Meerdere onderzoeken tonen aan dat beleggers die vermogen opbouwen via vermogensplanners tot wel 3,75% extra rendement kunnen krijgen.

Wilt u hierover in gesprek? Neem gerust contact op via 020-5312090 of martin@eenhoorn.nl

Vroeger was alles anders. Toch? Zo ook met de rente. Ik herinner me nog tijden met rentes die in de dubbele cijfers kwamen. Dat léék overigens prachtig, maar de hypotheekrente was net zo hoog.
Die periode ligt inmiddels al tientallen jaren achter ons en nu is de rente gezakt tot een cijfer achter de komma. Dit betekent nogal wat. Naast het feit dat uw spaargeld niet meer groeit, heeft het ook grote invloed op uw pensioen. Want de lage rente zorgt ook dat uw toekomstige lijfrente-uitkering een stuk lager is.

Hoe komt dit?
Dit heeft alles te maken met het feit dat uw lijfrentevermogen niet meer groeit als u het laat uitkeren. Als de rente hoger is, dan groeit uw vermogen tijdens de uitkering, waardoor de uitkering per jaar hoger kan zijn.

Voorbeeld:
U heeft 100.000 euro en dat levert jaarlijks 4% op. Een ingewikkelde berekening leert ons dat u dan jaarlijks 11.855 euro ontvangt. Maar zakt de rente naar 0,5%? Dan ontvangt u nog maar 6.218 euro per jaar. Bijna een halvering dus van uw jaarlijkse uitkering. U snapt wat de consequenties hiervan kunnen zijn voor uw persoonlijke leven.

Alternatief
Steeds vaker merk ik dat mijn klanten behoefte hebben aan een hogere uitkering dan ze krijgen met een vaste uitkering bij een lijfrenteverzekering. Soms omdat de uitkering op basis van rente simpelweg te laag is voor het levensonderhoud, maar váker hoor ik dat mensen het echt zonde vinden als hun verdiende vermogen niet op de beste manier wordt uitgekeerd. Een goed alternatief is uw lijfrente-uitkering te beleggen, waardoor het verwachte rendement hoger kan zijn dan de gegarandeerde (lage) vaste rente (van ongeveer 0%). Dit betekent natuurlijk ook dat het risico toeneemt. Als uw belegging in de eerste jaren hard daalt, dan kan de uitkering uiteindelijk lager zijn dan de vaste uitkering. De keuze is dus altijd persoonlijk, want het hangt echt af hoeveel geld u minimaal nodig heeft per maand en of u in een tegenvallend beleggingsscenario toch voldoende inkomen heeft om van te leven.

Vaak kan een combinatie met uw AOW, een vaste uitkering van een lijfrenteverzekering en een variabele uitkering op basis van beleggingen u een betere opbrengst geven. Samen zoeken we naar de juiste verhouding van de uitkeringen, zodat het aansluit bij uw wensen. Met u streef ik naar een optimale verdeling, zodat u met een gerust hart kunt genieten van uw vrije tijd. U heeft tenslotte niet voor niets lange tijd vermogen opgebouwd om prettig van te leven!

Wilt u weten wat voor uw financiële toekomst het beste is?

Neem dan contact met ons op via 020-5312090 of martin@eenhoorn.nl

Pensioen (nee, niet wegklikken!)… er wordt jaarlijks ongelofelijk veel geld en energie gestopt in intensieve communicatie en voorlichting om vooral jongere mensen bewust te maken. Het levert alleen heel weinig op. Initiatieven om de interesse in pensioen te verbeteren hebben meestal maar een klein beetje effect. Toch is er een bewezen manier die in de praktijk nog maar nauwelijks wordt gebruikt: rimpels tonen.

In 2011 voerde een groep onderzoekers een interessant Virtual Reality experiment uit. De onderzoekers zetten bij twee groepen studenten een VR-bril op. De eerste groep studenten zag door die bril een digitale versie van zichzelf: een zogenaamde ‘avatar’. De tweede groep zag door de VR-bril ook een avatar van zichzelf, maar dan in de pensioenleeftijd. Beide groepen moesten vervolgens met hun avatar een aantal bewegingsoefeningen doen.

Ná het onderzoek werd aan beide groepen de volgende vraag gesteld: ‘Stel, je ontvangt 1.000 dollar. Wat zou je daarmee doen?”

 • A) iets leuks kopen voor een speciaal iemand
 • B) investeren in een pensioenplan
 • C) een leuk / bijzonder uitje plannen
 • D) op de bankrekening laten staan

Deze vraag vormde uiteraard de kern van het experiment. De onderzoekers waren geïnteresseerd in het bedrag dat aan optie B werd toegekend. Wat bleek: de studenten die oefeningen hadden gedaan met de ‘normale’ avatar investeerden 80 dollar in hun pensioenplan. Bij de groep studenten die de ‘oude’ avatar had gezien, liep die investering op tot 172 dollar. Een verbetering van 115%!

Rimpels en grijze haren
Conclusie: wanneer we visueel geconfronteerd worden met onze ouderdom, zijn we bereid extra geld opzij te zetten voor ons pensioen. Voor een deel wisten we dit natuurlijk al. Er moet namelijk een verklaring zijn voor het feit dat veel mensen pas rond hun 35e tot 40e starten met nadenken over hun pensioenkapitaal. Dit zou zo maar iets te maken kunnen hebben met de grijze haren en rimpels die we in de spiegel zien verschijnen.

Waar blijft de praktijk?
Natuurlijk zijn wetenschappelijk onderzoek en de pensioenpraktijk twee verschillende dingen. Maar tot nu toe zie ik de resultaten uit dit, inmiddels 10 jaar oude, onderzoek nog nergens in de praktijk terugkomen. En zelfs al zou er van de 115% groei in werkelijkheid nog maar een héél klein beetje overblijven, dan is het succes nog steeds veel groter dan bij bijna álle andere initiatieven op het gebied van pensioencommunicatie.

‘Uw bejaardenfoto staat klaar’
Nog niet zo heel lang was de ‘Aging Booth’ één van de meest gedownloade apps in Android en App-stores. Hierin kun je een foto van jezelf uploaden. De app toont je vervolgens hoe je er uit zou kunnen zien als je oud bent. Bij deze AgingBooth app staat het fun-gehalte centraal. Maar wat als je deze app verder zou verfijnen, met pensioenbewustwording als doel? En wat als je een pensioengrafiek, waarin jouw individuele pensioenopbouw wordt weergegeven, zou illustreren met toekomstfoto’s van jezelf? Het zou zo maar een flink verschil kunnen maken.

Stel: er komt een e-mail binnen: ‘Er is een nieuwe bejaardenfoto van u toegevoegd aan uw ABP-pensioenprofiel. Log in met DigiD om uw bejaardenfoto te bekijken’. Wedden dat iedereen dan inlogt?

Het merendeel van u zal zich bij het lezen van deze aanhef afvragen wat rebalancen überhaupt betekent. In deze blog zal ik u aan de hand van een voorbeeld uitleggen wat dit precies is, en hoe dit voor extra rendement kan zorgen.

Wanneer iemand begint met beleggen wordt er een zogenaamde strategie afgesproken, dit kan bijvoorbeeld een voorzichtig, neutraal of offensief beleggingsprofiel zijn. In dit voorbeeld ga ik gemakshalve verder met een neutraal profiel. De verhouding hiervan is 50% aandelen en 50% obligaties.

Zodra het geld belegd is, is de portefeuille onderhevig aan de bewegingen op de financiële markten, de portefeuille zal in totaal aan waarde dalen en stijgen. En omdat dit een gemengde portefeuille is zullen de aandelen en obligaties ook ten opzichte van elkaar in waarden veranderen. Dat betekent dat de afgesproken verhouding (die 50%-50%) continue wijzigt en dat er een scheefgroei ontstaat. Rebalancing is niets anders dan de afgesproken verhouding herstellen.

Een voorbeeld
Op 1 januari begint een klant met een beleggingsportefeuille van € 100.000 in een neutraal profiel (50% aandelen en 50% obligaties). Om het gemakkelijk te houden bestaat het aandelen-deel uit 1 fonds (500 aandelen op een koers van € 100) en ook aan de obligatie kant wordt in 1 fonds belegd (500 obligaties op een koers van € 100).

Medio maart is de koers van het aandelenfonds gedaald van € 100 naar € 60, daarmee zijn de aandelen € 30.000 waard. De koers van het obligatiefonds is gestegen, van € 100 naar € 110, de waarde van de obligaties komt hiermee op € 55.000.  De totale portefeuille is nu € 85.000 waard. De verhouding is daarmee ook veranderd, bij aanvang bedroeg het aandelen-deel 50% en in de huidige samenstelling is dit 35% geworden, het obligatiedeel staat op 65%.

Buy low, sell high
Dan gaan we nu rebalancen, en dit kan voor mensen nog wel eens vreemd aanvoelen. Want in de praktijk gaan we nu een deel van de beleggingen verkopen die het goed gedaan hebben (obligatie die van € 100 naar € 110) ging, en daarmee kopen we aandelen die juist omlaag waren gegaan (van € 100 naar € 60). Uit onderzoeken blijkt dat wij juist aan ‘winnaars’ gehecht blijken te zijn en dat we afscheid willen nemen van de ‘verliezers’.

Maar wat te doen met les 1 van beleggen: buy low, sell high? Dit zou inhouden: laag kopen – aandelen en hoog verkopen – obligaties. En dat is nu precies wat rebalancen inhoudt, we gaan terug naar de afgesproken startverdeling (50-50).

De huidige waarde van de portefeuille bedraagt € 85.000, hiervan zou € 42.500 in obligaties moeten zitten, maar we hebben zojuist gezien dat dit nu € 55.000 is. Er wordt dus voor € 12.500 aan obligaties verkocht en hiervoor worden aandelen teruggekocht. De portefeuille ziet er nu als volgt uit:

 • 708 aandelen op een koers van € 60 = € 42.500
 • 386 obligaties op een koers van € 110 = € 42.500

De totale waarde is en blijft zo € 85.000.

De beurzen herstellen
Stel nu dat de aandelen zich herstellen tot € 90 en dat de obligaties licht dalen naar € 105, dan ziet de portefeuille er nu als volgt uit:

 • 708 aandelen op een koers van € 90 = € 63.750
 • 386 obligaties op een koers van € 105 = € 40.500

De totale waarde van de portefeuille bedraagt nu € 104.250. Ondanks dat het ene fonds meer gedaald is (van € 100 naar € 90) dan het andere gestegen is (van € 100 naar € 105) is er toch sprake van een positief rendement.

En als u niets had gedaan?
Dan zou de portefeuille een totale waarde hebben van € 97.500, zie hieronder:

 • 500 aandelen op een koers van € 90 = € 45.000
 • 500 obligaties op een koers van € 105 = € 52.500

Kortom een verschil van € 6.750.

Conclusie
De kracht van rebalancen zit hem in de eenvoud (buy low, sell high). Periodiek rebalancen wij daarom dan ook de beleggingsportefeuilles van onze klanten. Goed om te weten dat deze transacties op het Fondsenplatform kosteloos zijn.

Zo voorkomen we dat er onnodig risico wordt gelopen omdat de verhoudingen scheefgroeien én het betaalt zich in een hoger rendement uit.

Misschien herinnert u het zich nog. In 2016 trouwt een jong stel (Jeroen en Michou) en gaan op huwelijksreis naar de Dominicaanse Republiek. Daar worden ze allebei zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moeten en daar vervolgens overlijden, eerst de vrouw en daarna de man. Naar alle waarschijnlijkheid is een bacterie de oorzaak geweest.

Een hartverscheurend drama. Maar ook de juridische nasleep is een behoorlijke tragedie. Zoals zoveel stellen, trouwden Jeroen en Michou in gemeenschap van goederen en was er geen testament. En in dat geval bepaalt de wet wie erft. Michou overlijdt als eerste en dat betekent dat Jeroen haar erfgenaam is. Vervolgens overlijdt Jeroen en zijn erfgenamen? Zijn familie.

Dit betekent dat het hele huis en de volledige spaarrekening naar de familie van Jeroen gaat. De familie van Michou krijgt dus helemaal niets, puur en alleen omdat zij net iets eerder is komen te overlijden (om precies te zijn: 23 minuten).

Dat voelt oneerlijk hè? En dit zal ongetwijfeld ook niet de bedoeling zijn geweest van Jeroen en Michou. Nu zijn de ouders van Michou afhankelijk van de welwillendheid van de ouders van Jeroen, en dan ligt er ook nog het gevaar van schenken op de loer. Stel dat de ouders van Jeroen de erfenis toch willen delen zonder dat dit moet, dan schenken zij feitelijk het bedrag aan de ouders van Michou. Het minimale tarief bedraagt in dit geval 30%.

Kortom, genoeg ingrediënten voor een rechtszaak. En die komt er dan ook, meerdere zelfs.

In eerste instantie oordeelde de rechter dat de letter van de wet hier niet zo nauw genomen moest worden, en oordeelde dat de erfenis verdeeld moet worden over de twee families. Omdat dat redelijker is. Klinkt ergens wel fair, toch? Maar goed het gaat om geld en dan spelen er andere machten mee, de familie van Jeroen tekende hoger beroep aan.

Het hoger beroep pakte anders uit voor de familie van Michou. Het hof besluit om toch de wet te volgen, alleen in hele uitzonderlijke gevallen zou er van de wet afgeweken mogen worden. Dit is hier niet van toepassing. Dat betekent dus dat de hele erfenis dus naar de familie van de langstlevende gaat, Jeroen dus.

Kern van het probleem
Ze zijn in het ziekenhuis overleden, daar wordt het tijdstip van overlijden vastgelegd en zo stond dus onomstotelijk vast dat Michou 23 minuten eerder was overleden.  Als deze duidelijkheid er niet was geweest, dus stel dat ze allebei dood op hun hotelkamer waren gevonden, dan biedt de wet een simpele ontsnappingsclausule. Dan geldt namelijk dat de echtgenoten geacht worden gelijktijdig te zijn overleden.

Oplossing
In een testament kun je een zogenaamde ’30-dagen’- of rampenclausule opnemen. Daarmee bepaal je dat de anders slechts erft als hij of zij op de dertigste dag na dit overlijden nog leeft. Dan zou het bovenstaande probleem verholpen zijn en wordt de erfenis wel ‘eerlijk’ verdeeld. Ongeacht of Jeroen nu 23 minuten of 23 dagen later was overleden, zou worden gedaan alsof ze tegelijkertijd waren overleden.

Wanneer ik dit verhaal vertel reageert bijna iedereen hetzelfde: ‘Ik zou dat nooit doen, ik zou de erfenis eerlijk delen’. In de praktijk blijkt dat als het om geld gaat lang niet iedereen deze keuze maakt. Kortom, voorkomen is beter dan genezen.

Amerikaanse politiek blijft het mooiste schouwspel op aarde, met als hoofdakte: de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Deze verkiezing had begin deze maand haar hoogtepunt. Het was een nagelbijtende finish, waarbij vele miljoenen mensen dagenlang aan de buis gekluisterd zaten, kijkend naar een kaart van de Staten.

En om het dan ook maar direct even te koppelen aan de vraag die veel mensen hebben “Wat is de invloed hiervan op mijn beleggingen?”. In hoeverre is het van belang wie er wint? Hoe groot is de invloed van de president? Het antwoord op deze vragen lijkt: beperkt.

Er zijn studies gedaan naar de effecten van een partij op de economie, dus niet zozeer president specifiek maar meer op partij niveau (Republikein of Democraat). De Republikeinse partij staat bekend als “business-friendly”, je zou dan ook in eerste instantie daar de grootste groei verwachten. Maar je voelt ‘m al aankomen, op de lange termijn blijkt dat juist de Democraten het er beter vanaf brengen op dat vlak. Gemeten vanaf 1933 laten zij een beter “track-record” zien dan de Republikeinen.De grootste show op aarde
“Sleepy Joe” Biden wist na een dagenlange red mirage toch de winst binnen te halen. Een red mirage is het fenomeen dat Republikeinen vaak in het begin van de polls voorstaan, omdat overwegend Democratische stemmen vaak later binnenkomen via de post. Naast red mirage vliegen er nog meer fantastische termen je om de oren tijdens een verkiezing, namelijk: kiesmannen, swing states, blue wave, gerrymandering, popular vote etc. En heeft u ook zo genoten van John King op CNN, die man praat over verkiezingen als een volleerd veilingmeester. Toen de pers zaterdag eenmaal Biden officieel als overwinnaar bestempelde, gingen de Democraten al champagne-poppend de straten op. Alsof het Bevrijdingsdag was.

Wat een ontlading! Niet gek, want er stond deze verkiezingen veel op het spel. De verschillen tussen beiden partijen en polarisatie bij het Amerikaanse volk was al decennia nog nooit zo groot in de VS. De standpunten waren veranderd van praktische problemen naar principiële standpunten van beide partijen. Concessies waren niet mogelijk. Dit maakte de opkomst bij de stembussen de grootste aller tijden. Niemand wilde verliezen. Maar wat betekent deze uitslag nu voor de financiële markten? Kunnen beleggers ook de dure champagne uit de kelder of kast halen en een dansje op straat doen?

Als we de uitslagen op de aandelenbeurzen rondom de verkiezingen geloven was het toch echt tijd voor een klein feestje. De Dom Perignon kan nog niet van stal worden gehaald, maar toch zeker een fatsoenlijke prosecco. De wereldwijde aandelenbeurzen stegen namelijk met ongeveer 7%. De toekomst kan een gemixt resultaat opleveren.

No Blue wave
Beurzen reageerden voornamelijk positief op het verlies van Trump, omdat de kans op een steunpakket dan groter is. Dit steunpakket kan de economie op korte termijn stimuleren tijdens deze coronacrisis. De vraag is wel in hoeverre en hoe snel Biden en de Democraten dit voor elkaar kunnen krijgen. Er is namelijk geen sprake van een blue wave. Een blue wave is dat de Democraten in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden een meerderheid hebben en natuurlijk het presidentschap. Dit maakt het moeilijk om dit democratische punt en andere punten er doorheen te duwen.

Een ander democratisch punt is het verhogen van de belastingen voor bedrijven en de hogere inkomens. Dit heeft een negatief effect op nettowinsten van bedrijven. Dit vindt de aandelenbeurs over het algemeen niet gezellig. De andere kant van de medaille is dat van het extra belasting geld fiscaal gestimuleerd kan worden. Steunpakketten om de economie een handje te helpen in deze pittige tijden, dat is weer een positieve factor voor de winst van bedrijven.

President Biden en vicepresident Harris beloven er voor alle Amerikanen te zijn en te zorgen voor meer gelijkwaardigheid. Dit standpunt kan worden doorgetrokken op het internationaal beleid. Daar waar Trump veel internationale verdragen en akkoorden terug trok, zullen de Democraten weer internationale betrekkingen proberen wat recht te trekken.

Ook het erkennen en aanpakken van klimaatverandering zal internationaal worden gewaardeerd. De internationale betrekkingen zullen niet hetzelfde worden als vóór Trump, maar het zal internationaal wat meer rust brengen alsmede in het binnenland meer sociale rust. Dit maakt het makkelijker om handel te drijven en zal als positief worden ervaren door de internationale gemeenschap en bedrijven. De relatie tussen China en de VS zal nog steeds een apart geval zijn en onder druk blijven staan. Eigendomsrechten (afpikken van technologie) en issues met mensenrechten (Oeigoeren) met China zullen nog steeds hard worden afgekeurd. Daar zal niks aan veranderen.

Spannende maanden
Biden belooft het coronavirus veel actiever aan te pakken dan Trump. Als het om het virus gaat zijn de aankomende maanden sowieso al spannend. Want de aankomende drie maanden gaan we zien of 3 van de 6 veelbelovende vaccins succesvol zijn als zij uit de laatste testfase komen. De eerste twee tussenresultaten zijn inmiddels en zien er zéér veelbelovend uit (beiden zijn in meer dan 90% van de gevallen effectief). Zó snel een vaccin ontwikkelen is het medische equivalent van een mens op de maan zetten. Het record stond op vier jaar en nu wordt dit binnen één jaar klaargespeeld.

Deze megasnelheid heeft te maken dat het virus erg lijkt op andere virussen uit het verleden zoals SARS. Dus er was al heel veel kennis over de DNA-streng van het virus. De andere factor is money. Alles wat ook maar enigszins hoopvol is qua vaccin, wordt maximale funding voor uitgetrokken.

Maar…. nu de eerste (voorlopige) resultaten bekend zijn, hoe snel is het vaccin in te leveren? Hoeveel mensen gaan het vaccin weigeren? Er zijn nogal wat mensen die sceptisch zijn over de snelheid en zijn bang dat het gevaarlijk is en natuurlijk zullen onze Lange Frans, Willem Engel en consorten het vaccin niet nemen.

Wat betekent een werkend vaccin voor de financiële markten? Na bekendmaking van Pfizer en vervolgens Moderna zagen we dat dit een positieve verrassing was voor de markt. Met name de pre-corona economie-aandelen profiteerden hiervan, zoals banken, oliemaatschappijen, vliegen, toerisme. Die zullen hier meteen op anticiperen, ondanks dat het vaccin dan nog niet wereldwijd beschikbaar is. Want de beurs loopt altijd een beetje voor op de werkelijkheid.

Dan hebben we nog de overdracht van het presidentschap. We zien dat Trump zich met hand en tand verzet tegen het vertrek uit het Witte Huis en normale overgang van macht te faciliteren. Al lijkt hij nu schoorvoetend, en ietwat verhuld, zijn verlies toe te geven. Dit kan wat volatiliteit op de markt veroorzaken, zeker wanneer hij zijn achterban oproept om te gaan rellen.

De belangrijkste les die we hieruit moeten trekken als het om beleggen gaat, is dat men geen aandelen of obligaties van een president Trump of Biden koopt, maar van bedrijven. De regels van het spel kunnen wat veranderen, maar bedrijven blijven gewoon producten en diensten verkopen en daarmee waarde toevoegen, en niet een president.